TÜRKİYE
AİLE HEKİMLİĞİ
VAKFI
T u r k i s h    F o u n d a t i o n     o f    F a m i l y    M e d i c i n e 

Untitled Document

K a n u n l a r
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu (657)
Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun
Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun.docx
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu.docx
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun.docx
Türk Tabipleri Birliği Kanunu.docx